Thông báo V/v phổ biến, hướng dẫn giảng viên của trường các quy định về hoạt động KHCN và quyền sở hữu trí tuệ