Thông báo về việc bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ II, năm học 2017-2018