Khoa Kinh tế công nghiệp

Cập nhật lúc: 15:33 ngày 15/01/2014 | Lượt xem: 2933

 Website: ktcn.tnut.edu.vn

Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập ngày 06 tháng 12 năm 2002 theo quyết định số 631/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái nguyên, trên cơ sở Ban Kinh tế của Nhà trường.

Năm 2004 thực hiện chủ trương của Đại học Thái Nguyên về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, trên cơ sở sáp nhập khoa Kinh tế Công nghiệp của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và khoa Kinh tế Nông nghiệp của trường Đại học Nông Lâm, giảng viên Khoa Kinh tế Công nghiệp được điều chuyển sang trường Đại học Kinh tế và QTKD, vì vậy Khoa Kinh tế Công nghiệp của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bị gián đoạn, nhiệm vụ đào tạo khối ngành kinh tế, các chuyên ngành Kế toán và Quản trị doanh nghiệp chỉ còn hệ VLVH do phòng Đào tạo trực tiếp quản lý và điều hành.

Ngày 15 tháng 01 năm 2007 theo đề nghị của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên ra quyết định số 26/QĐ-TCCB về việc thành lập Khoa Quản lý Công nghiệp và Môi trường, việc đào tạo các ngành thuộc khối ngành kinh tế được chuyển về khoa Quản lý Công nghiệp và Môi trường, từ đó đội ngũ giảng viên khối ngành Kinh tế không ngừng tăng lên.

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của xã hội, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, theo đề nghị của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ngày 03 tháng 3 năm 2011 Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký quyết định số 139/QĐ- ĐHTN, tái thành lập khoa Kinh tế Công nghiệp.

Về cơ cấu tổ chức quản lý của Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay bao gồm: Chi bộ khoa, Ban chủ nhiệm khoa, tổ chức Công đoàn khoa, tổ chức Liên chi đoàn, 3 Bộ môn trực thuộc và bộ phận Văn phòng Khoa. Ngoài ra Khoa còn có Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các trợ lý Đào tạo, Khoa học và Quản lý sinh viên. 

Về tổ chức cán bộ, Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay có tổng số giảng viên và CBVC là 32 người; bao gồm 02 Cán bộ văn phòng và 30 giảng viên, trong đó: 26 giảng viên cơ hữu tại khoa, 4 giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng; về trình độ giảng viên: có 03 tiến sỹ, 12 Thạc sỹ, 02 đang làm NCS và 10 giảng viên đang học Thạc sỹ.

Các ngành nghề đào tạo của khoa Kinh tế Công nghiệp:

- Đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân Kinh tế Công nghiệp các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp và Quản trị doanh nghiệp công nghiệp (Quyết định số 501/QĐ-BGĐ ĐT ngày 19 tháng 1 năm 2001)

- Đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân ngành Quản lý công nghiệp (Quyết định số 82/QĐ-ĐT ngày 10 tháng 1 năm 2007)

Về quy mô đào tạo hiện nay, hệ chính quy dài hạn gồm 08 lớp với số sinh viên là 455. Hệ liên thông chính quy gồm 03 lớp - 161 sinh viên, hệ VLVH 02 lớp - 102 sinh viên, hệ liên kết đào tạo Quốc tế 01 lớp - 30 sinh viên. Tổng số sinh viên các hệ là: 748.

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Khoa Kinh tế Công nghiệp đang tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp, đặc biệt quan tâm đến nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn, tăng cường thực hành, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc cộng đồng cho sinh viên. Đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.  

GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Ngành Quản lý công nghiệp (Mã ngành 52510601):

Sinh viên theo học ngành Quản lý công nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở về về Kỹ thuật Công nghiệp và xây dựng, Kinh tế học, Quản trị học, Pháp luật kinh tế, Tin học quản lý; Các kiến thức chuyên môn về Quản lý Công nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực…

Sau khi sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có năng lực tham gia xây dựng các dự án đầu tư, phát triển chiến lược công ty, thiết kế và điều khiển hệ thống sản xuất, thống kê và quản lý chuỗi cung cấp trong các ngành công nghiệp, xây dựng giao thông.

Cử nhân Quản lý công nghiệp có khả năng làm việc tại các phòng Kinh doanh, phòng Kế hoạch, Ban quản lý dự án, Bộ phận quản trị điều hành tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông; Cử nhân Quản lý công nghiệp có thể làm việc tại các sở, ban ngành của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương về công nghiệp và xây dựng, giao thông, bưu chính viên thông hoặc tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế và quản lý.

2. Ngành Kinh tế công nghiệp (Mã ngành 52510604):

Sinh viên theo học ngành Kinh tế công nghiệp được trang bị các kiên thức cơ sở về Kỹ thuật Công nghiệp và xây dựng, Kinh tế học, Quản trị học, Pháp luật kinh tế, Tin học, quản lý…. Sau khi kết thúc phần cơ sở, sinh viên được lựa chọn để đào tạo theo một trong các chuyên ngành:

2.1. Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Sinh viên theo học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực: Kế toán tài chính, Kế toán xây dựng cơ bản, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kinh tế…

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có đủ năng lực làm việc về công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, giao thông, Bưu chính viễn thông; các Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kế hoạch của các Sở, Ban, Ngành liên quan đến công nghiệp, xây dựng, giao thông và bưu chính viễn thông;  Kiểm toán viên tại các Công ty kiểm toán, Cơ quan kiểm toán Nhà nước, hoặc có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kế toán, kinh tế và quản lý.

2.2. Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp được trang bị các kiến thức chuyên môn về Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực, Marketing và Phân tích hoạt động kinh doanh... Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng tổ chức hiệu quả…

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân, có đủ năng lực để làm việc tại các phòng Kế hoạch thị trường, phòng vật tư, phòng Kỹ thuật sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, giao thông và bưu chính viễn thông; làm việc tại của các Sở, Ban, Ngành liên quan đến công nghiệp, xây dựng, giao thông và bưu chính viễn thông; có thể làm việc các vị trí như Trợ lý giám đốc, Chuyên gia tư vấn hoặc tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCN đào tạo về quản trị, kinh tế và quản lý.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Năm 2012

NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

Ngành Quản lý Công nghiệp ( Mã ngành  52510601)

A, A1, D1

70

Ngành Kinh tế công nghiệp (Mã ngành 52510604)

Bao gồm 2 chuyên ngành:

+ Kế toán doanh nghiệp công nghiệp
+ Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

A, A1, D1

140