Kế hoạch Xây dựng và triển khai công tác Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục năm học 2019 - 2020