Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh A2, B1 đạt chuẩn đầu ra và thủ tục đăng ký dự thi