Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Khắc Tuân Optimum Determination of Partial ransmission Ratios of echanical Driven Systems Using a V-belt and a Helical Gearbox with Second-Step Double Gear-Sets DAVID PUBLISHING 2017
2 Vũ Ngọc Pi, Phan Quang Thế, Nguyễn Đức Tường, Lý Việt Anh, Lê Xuân Tuấn An extension of the equivalent linearziation method using a weighted averaging to design of TMD for damped linear systems Applied Surface Science, SCI 2017
3 Vũ Ngọc Pi, Trần Thị Phương Thảo, Đặng Anh Tuấn Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Mechanical Driven Systems using a Chain Drive and a Two-step Helical Gearbox DAVID PUBLISHING 2017
4 Vũ Văn Thắng Energy hub modeling to minimize residential energy costs considering solar energy and BESS Journal of Modern power Systems and Clean Energy, SCIE 2017
5 Vũ Văn Thắng An optimization model for distrbution system reinforcement-integrated uncertainties of photovoltaic systems Elctrical Engineering, scopus 2017
6 Vũ Văn Thắng An optimization model for distribution system planning integrated photovoltaic INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND ENVIRONMENT 2017
7 Vũ Văn Thắng, Ngô Đức Minh Optimal Allocation and Sizing of Capacitors for Distribution Systems Reinforcement Based on Minimum Life Cycle Cost and Considering Uncertainties The Open Electrical & Electronic Engineering Journal, scopus 2017
8 Đào Huy Du, Nguyễn Đức Mùi The Signal Control for the Traffic Network via Image Analysis International Conference on Advances in Information and Communication Technology 2017
9 Đỗ Thế Vinh Study on Three Dimensional Metrology System with Automatic Calibration and Spot Guidance Technology for Metal Product Measurement The 14th International Conference on Automation Technology 2017
10 Đỗ Thị Tám Mechanization of Food Crops Production under Practical Conditions of Mekong Delta Provinces The International Conference on Agricultural & Bio-system engineering 2017
11 Đỗ Trung Hải, Dương Hòa An An implementation of time - domain reflectometry using FPGA for transmission lines fault location The 11th SEATUC Symposium 2017 2017
12 Dương Thị Nhẫn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam 2017
13 Hoàng Tiến Đạt Structure Optimization of a Micro Drill Bit with Nonlinear Constraints Considering the Eccentricity, Gyroscopic Moments, Lateral and Torsional Vibratiotions journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2017
14 Lê Hồng Thái Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trạm thu phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ha Tinh University - International Conference 2017
15 Lê Thị Quỳnh Trang Phát triển năng lực thiết kế dạy học môn Tâm lý học của giảng viên bộ môn tại Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên theo phương pháp dạy học tình huống Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
16 Lê Thị Quỳnh Trang Thực trạng và giải pháp nâng ao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
17 Ngô Thanh Hải Vai trò của cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
18 Nguyễn Hoàng Hà, Ngô Thị Phương Anh Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
19 Nguyễn Minh Cường Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trạm thu phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ha Tinh University - International Conference 2017
20 Nguyễn Thị Kim Huyển, Dương Hương Lam Application of material flow cost accounting for the manufacturing process of liquid iron in Thainguyen iron and steel joint stock corporation ICECH 2017 - International Conference on Emering Challenges 2017
21 Nguyễn Thị Kim Huyển, Dương Hương Lam Application of material flow cost accounting for the manufacturing process of liquid iron in Thainguyen iron and steel joint stock corporation Bach Khoa Publíshing house 2017
22 Nguyễn Thị Nương VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHỦ ĐỘNG CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Ha Tinh University - International Conference 2017
23 Nguyễn Thị Thu Hằng Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ để phát triển nền giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
24 Nguyễn Thị Thúy Hiên Analyzing the factors reflecting the satisfaction of urban residents for urban plans of Thai Nguyen city according to the sustainable urban development goal Ha Tinh University - International Conference 2017
25 Nguyễn Thị Thúy Hiên Management of planning and construction according to urban plans in Thai Nguyen city towards the sustainable urban development goal Ha Tinh University - International Conference 2017
26 Phạm Hương Quỳnh A study on nitrogen and phoshorus removal in swine wastewater by map to improve the efficiency of biogas recovery in anaerobic treatment Ha Tinh University - International Conference 2017
27 Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên Green supply chain - Solutions to improve the competitiveness os Thainguyen tea ICEBM 2017
28 Phạm Thị Minh Khuyên, Phạm Thị Mai Yến Green supply chain - Solutions to improve the competitiveness of Thainguyen tea Proceedings of The Sixth International Conference on Entrepreneurship and Business Management 2017
29 Trần Hoài Linh, Đào Duy Yên, Trương Tuấn Anh Transformer faults detection using electrical and mechanical vibration signals 2017
30 Trần Thị Thu Huyền Quản trị trải nghiệm khách hàng - Công cụ phát triển kinh doanh bền vững mới dành cho các doanh nghiệp bán lẻ International Academic Conference 2017: Subtainable Production and Consumption 2017
Trang 8/64