Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Nguyễn Văn Chí, La Mạnh Hùng Phương pháp thiết kế bộ điều khiển trượt cho đối tượng phi tuyến siso dựa trên phép biến đổi hệ trục toạ độ vi phôi Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 37(1), Tập 2, trang 106-111 2006
2 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Robust path - following of underactuated ships: Theory and experiments on a model ship Journal of Ocean Egineering, Vol. 33, No. 10 pp. 1354 - 1372 2006
3 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Underactuated ships follow smooth paths with integral actions and without velocity measurements for feedback: Theory and experiments IEEE Transactions on Control Systems Technology Vol. 14, No. 2 pp. 308 - 322 2006
4 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Global robust adaptive path following of underactuated ships Journal of Automatica, Vol. 42, No. 10 pp. 1713 - 1722 2006
5 Nguyễn Đăng Bình, Đỗ Khắc Đức Formation Control of Mobile Robots International Journal of Computers, Communications & Control Vol. I, No. 3 pp. 41-59 2006
6 J. Pan, Đỗ Khắc Đức Active vibration and motion control of surface ships The 6th International Symposium on Active Noise and Vibration Control. Keynote paper, Adelaide, Australia 2006
7 Đỗ Khắc Đức Formation stabilization and tracking control of mobile agents using local potential functions American Control Conference, Minneapolis, USA, pp. 2142-2147 2006
8 Đỗ Khắc Đức Formation control of mobile agents using local potential functions American Control Conference, Minneapolis, USA, pp. 2148-2153 2006
9 A.M. Hoogstrate, Vu Ngoc Pi, B. Karpuschewski Cost optimization for multiple-head AWJ cutting 18th International Conference on Water JettingGdansk, Poland, 13-15 September, pp. 251-264 2006
10 Vu Ngoc Pi, M.A. Hoogstrate Cost calculation for Abrasive Recycling and for AbrasiveComparing for Abrasive Waterjet (AWJ) Cutting Systems International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICOMAST) 28-30 August Malaysia, pp. 153-156 2006
11 Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình Frictional Interactions between chip and rake face of PVD coated high speed steel cutting tools in relation with high temperature distribution in the tool and tool life The Fourth International Workshop on Regional Network Formation for Enhancing Research and Education on Materials Engineering 25th - 28th Bandung, Indonesia 2006
12 Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Vũ Quý Đạc, Phan Quang Thế Một phương pháp tính toán tối ưu tỷ số truyền cho hộp giảm tốc Tạp chí Khoa học Công nghệ, Số 54 trang 19 - 21 2005
13 Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Vũ Quý Đạc, Phan Quang Thế Phương pháp hiệu quả tính tỷ số truyền tối ưu cho hộp giảm tốc bánh răng trụ đồng trục School on Computational Sciences and Engineering: Theory and Applications, Journal of Science & Technology, Number 54 pp. 19 - 21 2005
14 Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình Mòn khuôn ép gạch lát nền Ceramics và vấn đề thiết kế chế tạo khuôn Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 50 trang 46 - 50 2005
15 Nguyễn Đăng Hòe Bù sai số trung tâm gia công 3 trục bằng phương pháp mạng Nơ - ron Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật trang 134 2005
16 Nguyễn Đăng Hòe Tổ hợp bộ hậu vi xử lý thuận và nghịch cho trung tâm gia công nhiều trục Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật trang 154 2005
17 Nguyễn Đăng Hòe, J. Rýbin Giảm thời gian tạo hình trong công nghệ tạo mẫu nhanh SLS Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật trang 145 2005
18 Nguyễn Hữu Công, Lâm Hùng Sơn, Ngô Đức Minh Phương pháp biến phân giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 33 (2) trang 25 - 31 2005
19 Nguyễn Ngọc Kiên, Ngô Đức Minh Tổng quan hệ điều khiển quá trình có khâu thời gian chết lớn Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 33(2) trang 59 - 64 2005
20 Bành Tiến Long, Nguyễn Đình Mãn Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của nhóm gồm 4 séc măng ở động cơ D165 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 33(2) trang 65 - 71 2005
21 Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Đăng Hào Một hướng mở rộng khả năng công nghệ của robot hàn VR006CII Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 3 - 7 2005
22 Đào Huy Du Cải thiện chất lượng tín hiệu thoại Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 8 - 13 2005
23 Nguyễn Đăng Hòe, Đỗ Khắc Đức Ổn định quỹ đạo của vật thể nổi dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 36(4), Tập 1 trang 14 - 19 2005
24 Ngô Như Khoa, Nông Minh Ngọc, Nguyễn Văn Huy Ứng dụng vi điều khiển trong nhận diện tiền xu Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 36(4), Tập 1 trang 20 - 25 2005
25 Hoàng Vị Vấn đề nghiên cứu, phát triển đào tạo cơ điện tử ở trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 26 - 29 2005
26 Lại Khắc Lãi Một phương pháp nâng cao độ bền vững của hệ truyền động Thyristor - động cơ khi các thông số thay đổi Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 30 - 34 2005
27 Nguyễn Hữu Công Nghiên cứu thay thế đối tượng có trễ bằng các mô hình thích hợp Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4 2005
28 Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Văn Vỵ, Bùi Chính Minh, Nguyễn Vĩnh Thuỵ Nâng cao chất lượng truyền dẫn Servo nối khớp mềm Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4 2005
29 Nguyễn Công Hiền, Phạm Hữu Đức Dục Nguyễn Văn Vỵ, Bùi Chính Minh, Nguyễn Vĩnh Thuỵ Điều khiển thích nghi hệ có cấu trúc mềm Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4 2005
30 Nguyễn Như Hiển, Trần Xuân Minh, Phạm Thị Bông, Lâm Hùng Sơn Các giải pháp ổn định hóa và nâng cao độ bền vững hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4 2005
Trang 52/60