Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Nguyễn Thị Nga Đại học Công nghiệp Thái Nguyên quán triệt tinh thần dân chủ trong giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Dân tộc, mã số ISSN 1859- 1345 2016
2 Dương Thị Nhẫn Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX Nghiên cứu Đông Bắc Á, mã số ISSN 2354-077X 2016
3 Dương Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Vân Anh Kinh tế tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và định hướng phát triển Lịch sử Đảng, mã số ISSN 0936-8477 2016
4 Dương Thị Nhẫn, Hữu Thị Hồng Hoa, Hà Thị Thu Hằng Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX Nghiên cứu Đông Bắc Á, mã số ISSN 2354 - 077X 2016
5 Trương Thị Thùy Liên Báo chí miền Bắc phát huy vai trò trong những năm tháng chiến trang ác liệt (1969 - 1973) Lý luận Chính trị, mã số ISSN 0868 -2771 2016
6 Lương Thị Thúy Nga Quán triệt quan điểm về tuyên truyền, vận động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Dân tộc, mã số ISSN 1859- 1345 2016
7 Lương Thị Thúy Nga Vận dụng cách thức Hồ Chí Minh để giai cấp công nhân nắm vững tinh thần Nghị quyết Lao động và Công đoàn, mã số ISSN 0866-7578 2016
8 Hoàng Thị Hải Yến Nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình trong chuỗi giá trị chè tỉnh Thái Nguyên Dân tộc, mã số ISSN 1859- 1345 2016
9 Nguyễn Thị Vân Anh Một số giải pháp nâng cao hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Dân chủ và pháp luật, mã số ISSN 9866-7535 2016
10 Nguyễn Thị Vân Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bắc Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng: Các vấn đề và giải pháp Phát triển bền vững vùng, mã số ISSN 2354-0729 2016
11 Nguyễn Thị Vân Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bắc Giang Lao động và Công đoàn, mã số ISSN 0866-7578 2016
12 Vũ Quý Đạc Trần Q.Dũng Nguyễn Văn Lợi Hà Duy Thái Khảo sát và lựa chọn cân bằng động vật quay dày Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội; 31 -34; Số 32-2/2016 ISSN 1859-3585 2016
13 Viet Quoc Vu Texture Transformation of Beta-Titanium Alloys and the Critical Factors Affecting this Transformation during Ageing Heat Treatments Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 215 – 219 2016
14 Viet Quoc Vu An Evaluation of Quenching and Partitioning Process to Improving on Mechanical Properties of Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steels Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 220 – 224 2016
15 Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hiền Trung, Nguyễn Doãn Phước About the robustness of adaptive feedback linearization controller for input perturbed uncertain fully-actuated systems Journal of Science and Technology 54 (2) (2016) 276-285 (ISSN 0866 708X) 2016
16 Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình Tạp chí Tự động hóa ngày nay 2016
17 Đinh Quang Ninh Xây dựng mô hình thí nghiệm máy hàn một chiều cải tiến từ máy hàn hồ quang tay một pha Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 30, ISSN 1859 - 3585 2016
18 Mac Duy Hưng, Nghiêm Trung Dũng, Đinh Thu Hằng Application of artificial neural network to fill in the missing monitoring data of air quality. Journal of Science and Technology Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật 2016
19 Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thành Nam Greenhouse Gas Emission Factor Development for Fossil Fuel Combustion in Iron and Steel Industry Livelihood Development and Environmental Management Strategies adapting to climate change in the Northern Mountainous Region 2016
20 Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Thu Hà, Lại Khắc Lãi Một qui luật thay đổi trọng số hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định của hệ thống TRMS dựa trên phương pháp qui hoạch động của Belman Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học & Công nghệ); trang 14-19 2016
21 Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương Nâng cao chất lượng điều khiển cho robot hai bánh tự cân bằng Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
22 Pham Van Thiem, Lai Khac Lai Disturbance estimation via an observation combined with MRAC and LQR for motion system Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
23 Nguyễn Văn Chí, Phạm Văn Thiêm Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng rron kết hợp MRAS cho hệ truyền động Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
24 Đàm Bảo Lộc, Đặng Văn Huyên, Nguyễn Duy Cương Thiết kế bộ điều khiern feed-back kết hợp feed -ward đối với hệ thống twin rotor Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
25 Phạm Văn Thiêm, Lại Khắc Lãi, Phạm Ngọc Sâm Thiết kế bộ điều khiển mở thích nghi theo mô hình mẫu và mạng neuron cho các hệ cơ điện tử Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
26 Dang Van Huyen, Nguyen Duy An, Nguyen Duy Cuong Design of feed - back combining learning feed-forward control system for quadcoper craft Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
27 Nguyễn Văn Chí, Trần Thiện Dũng Điều khiển ổn định điện áp cho mạch tăng áp DC-DC có kể đến tổn thất và trôi tham số dựa trên quan sát trạng thái Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
28 Phạm Thành Long, Vũ Đức Bình Về một quan điểm điều khiển động lực học robot mềm Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
29 Tăng Cẩm Nhung, Đào Huy Du Song song hóa giải thuật DIJKSTRA sử dụng mô hình lập trình CUBA Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
30 Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hoàng Việt Điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực dùng cơ cấu chấp hành điện tử dựa trên lọc biến trạng thái Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
Trang 2/52