• Research on a PID Controller using PLC for a Heating System

  • Tác giả
    : Nguyễn Thị Phương Chi, Trần Đức Quân
  • Năm xuất bản
    : 2018
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

Tóm tắt

Research on a PID Controller using PLC for a Heating System