• Study on a Temperature Observer of Steel Slabs in Metal Smelting in Steel Milling Production

  • Tác giả
    : Ngô Kiên Trung, Nguyễn Thị Phương Chi, Đỗ Thị Phương Thảo
  • Năm xuất bản
    : 2018
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

Tóm tắt

Study on a Temperature Observer of Steel Slabs in Metal Smelting in Steel Milling Production