• A method to solve optimization problem in Model Predictive Control for Twin Rotor MIMO System using Modified Genetic Algorithm

  • Tác giả
    : Mai Trung Thái, Nguyễn T. Mai Hương
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Computing and Optimization

Tóm tắt

A method to solve optimization problem in Model Predictive Control for Twin Rotor MIMO System using Modified Genetic Algorithm

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác