• Applying Pade Approximation Model in Optimal Control Problem for a Distributed Parameter System with Time Delay

  • Tác giả
    : Mai Trung Thai, Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Chi, Vu Van Dam
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Computing and Optimization

Tóm tắt

Applying Pade Approximation Model in Optimal Control Problem for a Distributed Parameter System with Time Delay

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác