• Sliding mode control technique to regulate DC/DC buck converters in systems exploiting photovoltaic power generation

  • Tác giả
    : Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Advanced Engineering and Technology

Tóm tắt

Sliding mode control technique to regulate DC/DC buck converters in systems exploiting photovoltaic power generation

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác