• Optimal design of a micro-drill from the aspect of vibration analysis

  • Tác giả
    : Hoàng Tiến Đạt
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Computer Assisted Methods in Engineering and Science

Tóm tắt

Optimal design of a micro-drill from the aspect of vibration analysis

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác