• Chemical metallization of KMPR photoresist polymer in aqueous solutions

  • Tác giả
    : Gul Zeb, Xuan Truong Duong, Ngoc Pi Vu, Quang The Phan , Duc Tuong Nguyen , Viet Anh Ly, Siamak Salimy , Xuan Tuan Le,∗
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : Applied Surface Science, SCI

Tóm tắt

Chemical metallization of KMPR photoresist polymer in aqueous solutions

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác