• Numerical modeling to determine the mechanical behavior of polyurethane foams

  • Tác giả
    : Dương Phạm Tường Minh, Lương Việt Dũng
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : The JIES

Tóm tắt

Numerical modeling to determine the mechanical behavior of polyurethane foams

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác