• Modeling and numerical simulation for the double corrugated cardboard under transverse loading by homogenization method

  • Tác giả
    : Dương Phạm Tường Minh
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : The International Journal of Engineering and Science (IJES)

Tóm tắt

Modeling and numerical simulation for the double corrugated cardboard under transverse loading by homogenization method

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác