• Analysis and simulation for the double corrugated cardboard plates under bending and in-plane shear force by homogenization method

  • Tác giả
    : Dương Phạm Tường Minh
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : International Joural of Mechanics, scopus

Tóm tắt

Analysis and simulation for the double corrugated cardboard plates under bending and in-plane shear force by homogenization method

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác