• Performance of Al2O3 nanofluids in minimum quantity lubrication in hard milling of 60Si2Mn steel using cemented carbide tools

  • Tác giả
    : Duc Tran Minh, Long Tran The and Ngoc Tran Bao
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : Advances in Mechanical Engineering

Tóm tắt

Performance of Al2O3 nanofluids in minimum quantity lubrication in hard milling of 60Si2Mn steel using cemented carbide tools

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác