• A Simple Control Method for Exoskeleton for Rehabilitation

  • Tác giả
    : Đỗ Trung Hải
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

Tóm tắt

A Simple Control Method for Exoskeleton for Rehabilitation

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác