• Improving Forgings Formability by Warm Complexing Processes

  • Tác giả
    : Đỗ Thế Vinh
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : Scientific.net, Solid State Phenomena

Tóm tắt

Improving Forgings Formability by Warm Complexing Processes

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác