• “Optimisation of assembly scheduling in VCIM systems using genetic algorithm”,

  • Tác giả
    : Dao S.D., Abhary K., Marian R
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Industrial Engineering International, scopus

Tóm tắt

“Optimisation of assembly scheduling in VCIM systems using genetic algorithm”,

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác