• The Equivalent Linearization Method with a Weighted Averaging for Analyzing of Nonlinear Vibrating Systems

  • Tác giả
    : Đặng Văn Hiếu
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : Latin American Journal of Solids and Structures

Tóm tắt

The Equivalent Linearization Method with a Weighted Averaging for Analyzing of Nonlinear Vibrating Systems

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác