• Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Mechanical Driven Systems Using a V-belt and a Three-Step Helical Gearbox

  • Tác giả
    : Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuân, Vũ Ngọc Pi
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : DAVID PUBLISHING

Tóm tắt

Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Mechanical Driven Systems Using a V-belt and a Three-Step Helical Gearbox

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác