• A Design of Fuzzy Sliding Mode Controller for DC Motor Drive Base on FPGA

  • Tác giả
    : Bùi Thị Hải Linh
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : SSRG International Journal of Electronics and Communication Engineering (SSRG-IJECE)

Tóm tắt

A Design of Fuzzy Sliding Mode Controller for DC Motor Drive Base on FPGA

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác