• A Distributed Time Triggered Control For a Feedback Control System

  • Tác giả
    : Bùi Hoàng Dũng
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : International Research Journal of Enfineering and Technology

Tóm tắt

A Distributed Time Triggered Control For a Feedback Control System

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác