• “A bibliometric analysis of genetic algorithms throughout the history”,

  • Tác giả
    : Dao S.D., Abhary K., Marian R.
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : Computers & Industrial Engineering, vol. 110, pp. 395–403 (SCIE, Elsevier)

Tóm tắt

“A bibliometric analysis of genetic algorithms throughout the history”,

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác