• Financial flows in supply chain of vietnamese garment companies

  • Tác giả
    : Nguyen Thi Kim Huyen
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : CECH2016 - International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, HN 2016

Tóm tắt