• Performance analysis of Viet Nam commercial bank through Camel model

  • Tác giả
    : Nguyen Thi Kim Huyen, Pham Thi Minh Khuyen, Ngo Thuy Ha
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016, Da Nang, Viet Nam

Tóm tắt