• Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ

  • Tác giả
    : Nguyễn Nam Hưng
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Hội thảo "Câu lạc bộ KHCN các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ

Tóm tắt