• Lễ hội Kỳ yên với đời sống người dân Nam Bộ: Quá khứ và hiện tại

  • Tác giả
    : Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Hội thảo "Câu lạc bộ KHCN các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ

Tóm tắt