• Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

  • Tác giả
    : Tạp chí Tự động hóa ngày nay
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Tạp chí Tự động hóa ngày nay

Tóm tắt

2

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác