• Một qui luật thay đổi trọng số hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định của hệ thống TRMS dựa trên phương pháp qui hoạch động của Belman

  • Tác giả
    : Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học & Công nghệ); trang 14-19
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học & Công nghệ); trang 14-19

Tóm tắt

2

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác