• An Evaluation of Quenching and Partitioning Process to Improving on Mechanical Properties of Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steels

  • Tác giả
    : Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 220 – 224
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 220 – 224

Tóm tắt

2

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác