• Texture Transformation of Beta-Titanium Alloys and the Critical Factors Affecting this Transformation during Ageing Heat Treatments

  • Tác giả
    : Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 215 – 219
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 215 – 219

Tóm tắt

2

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác