• A new method for forecasting enrollments combining time-variant fuzzy logical relationship groups and k-means clustering

  • Tác giả
    : International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET),Volume 3, Issue:02, ISSN : 2395 - 0056
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Nghiem Van Tinh, Vu Viet Vu, Tran Thi Ngoc Linh

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác