• Searching rule set for the fuzzy controller basing on PI controller with approaching hedge algebras and genetic algorithm

  • Tác giả
    : Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Anh
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), e-ISSN: 2395-0056

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác