• A novel approach to solving the optimal power flow problem based on particle swarm optimization

  • Tác giả
    : Nguyen Minh Y and Tran Thi Quy Anh
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Electrical and Electronic Engineer, ISSN 2319 – 2518

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác