• A New Framework of Demand Response for Household Customers Based on Advanced Metering Infrastructure Under Smart Grids

  • Tác giả
    : Minh Y. Nguyen & Duc Minh Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Electric Power Components and Systems, ISSN: 1532-5008

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác