• Linear Parameter Varying Control of Doubly Fed Induction Machines

  • Tác giả
    : H. Nguyen Tien, C. W. Scherer, J. M. A. Scherpen, Volkmar Mueller
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : IEEE Transactions on Industrial Electronics, ISSN 0278-0046

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác