• Tracking Control of Dynamic Nonlinear Systems via Improved Adaptive Fuzzy Control

  • Tác giả
    : Pham Văn Thiem, Lai Khac Lai, Nguyen Thi Thanh Quynh
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) (ISSN: 2278-0181)

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác