• Tolerance design of robot parameters using generalized Reduced Gradient algorithm

  • Tác giả
    : Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : International journal of materials, Mechanics and manufacturing, ISSN 1793 - 8198

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác