Hướng dẫn tạm thời thực hiện Đề án đào tạo tập trung kết hợp trực tuyến trong giai đoạn phòng, chống dịch covid-19 tại trường ĐHKTCN