Công văn V/v Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2017 -2018