Công văn V/v cử cán bộ viên chức tham dự lớp bồi dưỡng công tác lập hồ sơ lưu trữ