Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý công nghiệp

Cập nhật lúc: 10:44 ngày 29/10/2013 | Lượt xem: 3020

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý công nghiệp

1. Kiến thức:

1.1. Kiến thức đại cương

- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

+ Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên: Biết, hiểu, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế (Toán, xã hội học, luật kinh tế).

1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành và cơ sở chuyên ngành

Khối kiến thức cơ sở ngành cung cấp các công cụ để xác lập căn cứ khoa học cho việc ra quyết định quản trị: Toán kinh tế, quản trị học, kinh tế học, tin học ứng dụng, thống kê công nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị…

1.3.  Khối kiến thức chuyên ngành

Cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề trong phạm vi nghề nghiệp:

+ Quản lý sản xuất công nghiệp

+ Quản lý đề án, dự án.

2. Kỹ năng:

2.1. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu

Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu qua việc nâng cao tính chủ động trong khai thác thông tin mới và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ và tự hoàn thiện bản thân.

2.2. Kỹ năng mềm

a. Kỹ năng làm việc theo nhóm

   Có khả năng tổ chức nhóm, làm việc hiệu quả ở mọi vai trò của nhóm. Có tinh thần phối hợp làm việc với các thành viên trong nhóm.

b. Kỹ năng giao tiếp

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thuyết trình và báo cáo miệng trong giao tiếp kinh doanh. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng viết thư thương mại và các văn bản phổ biến trong kinh doanh (đề xuất kinh doanh, hợp đồng, báo cáo…).

c.  Kỹ năng ngoại ngữ

            Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh) trong tham khảo tài liệu chuyên môn và giao tiếp.

d. Kỹ sử dụng công nghệ thông tin

            Sinh viên được rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính hiệu quả với các công cụ Microsoft Office, Web, các phần mềm SPSS, CRM,...

2.3 Kỹ năng chuyên môn

a. Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin

Sinh viên được rèn luyện để nâng cao khả năng thu thâp các thông tin đa chiều từ các nguồn; tổng hợp, phân loại, phân tích và xử lý thông tin thành các nội dung cần thiết phục vụ cho học tập, nghiên cứu.

b. Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng dự án

Rèn luyện nâng cao khả năng lập các kế hoạch về nhân sự, tài chính, marketing, tác nghiệp,…và xây dựng các dự án để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác nhau của doanh nghiệp.

3. Thái độ:

a. Thái độ cá nhân

- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

- Trung thực, cởi mở, thân tình, tôn trọng nhân cách đồng nghiệp, khách hàng

- Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân.

b. Thái độ nghề nghiệp         

- Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết cách giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp.

- Có thái độ, cư xử chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Có trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế trong xã hội hiện đại.

- Có ý chí cầu tiến, chủ động lập kế hoạch cho phát triển nghề nghiệp, vươn lên trong công việc và hoàn thiện bản thân để trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các cử nhân của ngành có thể:

- Làm việc ở vị trí một cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, đặc biệt có lợi thế trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp.

- Làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho bản thân.

- Làm việc trong các sở, ban, ngành thuộc các cơ quan chính quyền.

- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Nâng cao trình độ sau đại học (bậc thạc sỹ và tiến sỹ) các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.