Báo cáo tổng hợp dùng cho việc rà soát các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ (Kèm theo công văn số 2670/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)