Ban giám hiệu

Cập nhật lúc: 09:07 ngày 21/10/2014 | Lượt xem: 588
I.    PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1.    Hiệu trưởng, PGS.TS. Phan Quang Thế

Phụ trách công tác: Phụ trách chung và phụ trách các công tác cụ thể sau

 • Tổ chức cán bộ;

 • Kế hoạch tài chính;

 • Cơ sở vật chất và dự án;

 • Hợp tác Quốc tế.

Chỉ đạo các đơn vị: Chỉ đạo chung các đơn vị sau

 • Phòng Kế hoạch - Tài chính;

 • Phòng Quản trị - Phục vụ;

 • Khoa Quốc tế
 • Khoa Cơ khí;

 • Khoa Khoa học Cơ bản;

 • Khoa Điện tử;

 • Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế.

2.      Phó Hiệu trưởng, TS. Trần Xuân Minh 

Phụ trách công tác:

 • Hành chính;

 • Thi đua khen thưởng;

 • Học sinh Sinh viên;

 • An ninh trật tự;

 • Thông tin - Thư viện. 

Chỉ đạo các đơn vị:

 • Phòng Hành chính - Tổ chức;

 • Phòng Công tác Học sinh Sinh viên; 

 • Phòng Công nghệ Thông tin, Thư viện;

 • Khoa Sư phạm Kỹ thuật;

 • Khoa Điện.

      Về việc ủy quyền ký thay:

 • Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ký thay Hiệu trưởng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

 • Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, căn cứ vào tình hình cụ thể Hiệu trưởng có thể giao thêm các nhiệm vụ đột xuất và ủy quyền ký thay một số văn bản khác.

 

3.      Phó Hiệu trưởng, TS. Trần Minh Đức  

Phụ trách công tác:

 • Đào tạo đại học (chính quy, vừa làm vừa học);

 • Công tác Khảo thí và Đảm bảo CLGD;

 • Trợ giúp Hiệu trưởng công tác Cơ sở vật chất và dự án.

Chỉ đạo các đơn vị:

 • Phòng Đào tạo;

 • Khoa Xây dựng Môi trường;

 • Khoa Kinh tế Công nghiệp;

 • Phòng Thanh tra-Khảo thí và Đảm bảo CLGD.

      Về việc ủy quyền ký thay:

 • Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ký thay Hiệu trưởng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

 • Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, căn cứ vào tình hình cụ thể Hiệu trưởng có thể giao thêm các nhiệm vụ đột xuất và ủy quyền ký thay một số văn bản khác;

 • Ngoài ra còn ủy quyền ký bằng sao (CQ, VLVH); giấy chứng nhận đã học xong chương trình, chứng nhận tốt nghiệp đại học (CQ, VLVH); Chứng chỉ trình độ đại học.

 

 

4.      Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Vũ Ngọc Pi 

Phụ trách công tác:

 • Đào tạo Sau đại học;

 • Nghiên cứu khoa học;

 • Thanh tra;

 • Trợ giúp Hiệu trưởng công tác Quan hệ Quốc tế.

Chỉ đạo các đơn vị:

 • Phòng Quản lý  Đào tạo Sau đại học;

 • Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế;

 • Viện NC và PTCNC về Kỹ thuật Công nghiệp;

 • Trung tâm Thí nghiệm;

 • Trung tâm Thực nghiệm.

      Về việc ủy quyền ký thay:

 • Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ký thay Hiệu trưởng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

 • Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, căn cứ vào tình hình cụ thể Hiệu trưởng có thể giao thêm các nhiệm vụ đột xuất và ủy quyền ký thay một số văn bản khác;

 • Ngoài ra còn ủy quyền ký chứng chỉ trình độ sau đại học.

 

 

II.     CHỈ ĐẠO VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỐI VỚI PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm:

 • Chỉ đạo các mảng công việc được phân công bằng văn bản và báo cáo Hiệu trưởng trước khi triển khai hoặc ban hành;

 • Có trách nhiệm thông qua: Kế hoạch công tác, đánh giá kết quả công tác, kiến nghị, nội dung các cuộc họp của các đơn vị được phân công phụ trách;

 • Có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng hướng giải quyết các công việc phát sinh trước khi quyết định;

 • Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm hỗ trợ các Phó Hiệu trưởng khác giải quyết công việc khi cần thiết.

      Các Phó Hiệu trưởng được phân công ký thay phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản được ủy quyền ký trước Pháp luật.