Giới thiệu Công tác Học sinh - Sinh viên

Cập nhật lúc: 16:36 ngày 11/11/2014 | Lượt xem: 1972

         Giáo dục & đào tạo là Quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập;bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa; xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Bậc giáo dục đại học có mục tiêu: tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học; tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học.

 

 Công tác học sinh sinh viên là công tác trọng tâm của các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung và của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nói riêng. Nhà trường xác định đây là một trong những nội dung then chốt để đảm bảo chất lượng đào tạo. Nội dung cơ bản của công tác HSSV là giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV, quản lý sinh viên, trợ giúp sinh viên trong học tập và rèn luyện, cũng như tổ chức cho sinh viên tham gia các phong trào, các hoạt động  xã hội, nhằm giúp cho sinh viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, góp phần đào tạo ra những cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, những giáo viên có đủ đức đủ tài để tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV

            Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà nội dung công tác HSSV phải thực hiện. Để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên, bên cạnh việc ban hành các văn bản quy định, nhà trường đã triển khai nhiều nội dung công tác khác nhau, có sự phối hợp chặt giữa các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường. Ngay từ khi sinh viên nhập học, nhà trường đã triển khai tuần sinh sinh hoạt công dân với nhiều nội dung nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công trong mỗi sinh viên đối với đất nước, xã hội, nhà trường và gia đình. Bên cạnh các nội dung tuyên truyền việc chấp hành luật pháp, các quy chế quy định, nhà trường tổ chức cho các SV tham gia thực hiện các cuộc vận động, mà trọng tâm là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng ủy nhà trường chỉ đạo chính quyền phối hợp với các đoàn thể trong trường, đi đầu là Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên tham gia vào việc giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, vừa nhẹ nhàng, vừa phù hợp với lứa tuổi sinh viên, nhưng lại rất có hiệu quả trong việc giáo dục cho sinh viên ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống của người thanh niên trong chế độ xã hội chủ nghĩa, chí tiến thủ, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.   

 

 2. Công tác quản lý sinh viên

            Bên cạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tự giác của sinh viên, thì công tác không thể thiếu là quản lý sinh viên. Phần lớn sinh viên là những thanh niên vừa rời ghế trường phổ thông, trong độ tuổi có rất nhiều mong muốn khám phá, nhưng lại thiếu kinh nghiêm, dễ bị lôi kéo. Để đảm bảo cho các em có môi trường học tập và rèn luyện an toàn, tránh được những tác động xấu của môi trường xung quanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc quản lý sinh viên phải đảm bảo việc nắm bắt được một cách thường xuyên các hoạt động của sinh viên trong thời gian sinh viên theo học tại trường để trợ giúp cho sinh viên trong học tập và rèn luyện cũng như kịp thời xử lý các vi phạm, giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến sinh viên cũng như nhà trường và xã hội. Trong điều kiện hiện tại, do khu nội trú còn thiếu nên nhiều sinh viên còn phải ở trọ tại các nhà dân xung quang trường, vì vậy công tác quản lý sinh viên cũng phải có những quy định và phương thức thực hiện khác nhau.

  2.1. Quản lý sinh viên ngoại trú

            Để làm tốt công tác quản lý sinh viên ngoại trú, nhà trường có văn bản quy định riêng cho mảng công tác này. Nhà trường thường xuyên liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo tổ dân phố, chính quyền các phường có sinh viên nhà trường ở trọ và phối hợp với họ trong việc quản lý sinh viên. Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra điều kiện sinh hoạt tối thiểu của nhà trọ trước khi đồng ý cho sinh viên thuê trọ để đảm bảo cho sinh viên có các điều kiện cần thiết cho học tập và rèn luyện. Để góp phần quản lý tốt sinh viên ngoại trú, nhà trường thành lập các tổ sinh viên ngoại trú tự quản theo địa bàn và theo khoa chuyên môn, cử các tổ trưởng sinh viên để tham gia vào công tác quản lý sinh viên trong tổ. Cán bộ phụ trách công tác quản lý sinh viên ngoại trú của phòng CTHSSV thường xuyên phối hợp với cán bộ của các khoa chuyên môn, tổ trưởng sinh viên ngoại trú và liên hệ với tổ trưởng dân phố để kiểm tra giám sát việc sinh viên chấp hành các nội quy sinh hoạt của địa phương cũng như tham gia các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức. Mỗi học kỳ sinh viên phải lấy giấy xác nhận về việc chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương nộp về trường qua khoa chuyên môn để phục vụ việc chấm điểm rèn luyện cho sinh viên. Nhà trường phối hợp tốt với địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc lấy giấy xác nhận.

            Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động phong trào của sinh viên trong nhà trường, các giảng viên chủ nhiệm và cán bộ các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để phục cho công tác quản lý đối với sinh viên ngoại trú, đồng thời thực hiện việc tư vấn, trợ giúp cho sinh viên về học tập và rèn luyện. 

  2.2. Quản lý sinh viên nội trú

            Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhà trường có khu nội trú đảm bố trí được chỗ ở cho hơn 3000 sinh viên. Công tác quản lý sinh viên nội trú có nhiều mặt thuận lợi hơn so với sinh viên ngoại trú, như: sinh viên ở tập trung, nằm trong khuôn viên trường, được bố trí các trang thiết bị thuận lợi cho sinh hoạt và học tập, an ninh trật tự được đảm bảo nhờ các lực lượng chức năng của nhà trường, có các phương tiện, trang bị phục vụ cho vui chơi và rèn luyện thân thể, …. Tuy vậy, cũng có những khó khăn khác, như số lượng người đông trong một không gian không lớn, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và học tập của sinh còn bị hạn chế. Để công tác quản lý sinh viên nội trú đạt kết quả tốt, trước hết nhà trường cũng đã ban hành các văn bản quy định riêng cho mảng công tác này. Nhà trường giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để đảm bảo công tác quản lý và trợ giúp sinh viên đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ phận ký túc xá được giao nhiệm vụ sắp xếp chỗ ở hợp lý (theo khoa) cho sinh viên đăng ký ở nội trú, quản lý việc ở và sinh hoạt của sinh viên trong khu nội trú, tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động tự quản, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo việc chấp hành các quy định trong khu nội trú. Bên cạnh đó, Ban quản lý KTX phối hợp với giảng viên chủ nhiệm các lớp và cán bộ phụ trách công tác HSSV của các khoa, bộ môn để thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên trong khu nội trú. Cuối mỗi học kỳ, Ban quản lý KTX có nhận xét đối với từng sinh viên gửi lên nhà trường (thông qua các khoa, bộ môn) để phục vụ cho việc chấm điểm rèn luyện.

 

Các khoa và bộ môn trực thuộc trường (gọi chung là các khoa), ngoài việc phối hợp với Ban quản lý KTX để cùng quản lý các sinh viên của mình ở khu nội trú, còn được giao nhiệm vụ quan trọng đó là kiểm tra việc tự học của sinh viên trong khu nội trú và hỗ trợ sinh viên trong học tập. Để thực hiện tốt việc hỗ trợ sinh viên, các khoa cử các giảng viên làm chủ nhiệm các lớp. Các giảng viên chủ nhiệm đồng thời là cố vấn học tập, ngoài trách nhiệm quản lý toàn diện sinh viên lớp mình chủ nhiệm, phải thực nhiệm vụ rất quan trọng là tư vấn học tập cho sinh viên. Các giảng viên chủ nhiệm hướng dẫn cho sinh viên trong lựa chọn đăng ký các học phần cho phù với năng lực của mỗi sinh viên trong từng học kỳ; giải thích các thắc mắc của sinh về các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngoài việc cử cán bộ phụ trách công tác HSSV để chỉ đạo và theo dõi hoạt động quản lý sinh viên của các giảng viên chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm các khoa cũng thực hiện việc phân công các giáo viên chuyên môn đến khu nội trú (các phòng sinh hoạt chung trong khu nội trú) để trợ giúp sinh viên về học tập, đặc biệt là giai đoạn cuối mỗi học kỳ và khi sinh viên ôn thi kết thúc học phần.

Phòng CTHSSV được nhà trường giao nhiệm vụ nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực công tác quản lý sinh viên nội trú của các bộ phận, đảm cho mọi hoạt động của sinh viên trong khu nội trú được thuận lợi và an toàn. Phòng cũng có trách nhiệm đề xuất, tham mưu cho Ban giám hiệu về việc điều chỉnh các quy định đối với công tác quản lý sinh viên nội trú cho phù hợp với thực tiễn. 

  2.3. Quản lý sinh viên trong giờ học chính khóa

            Với đặc thù của đào tạo theo hệ thống tín chỉ là các sinh trong cùng một lớp sinh viên có thể không học cùng nhau trong một lớp học phần. Vì vậy, nhà trường giao cho các giảng viên phụ trách học phần trực tiếp đảm nhiệm việc quản lý sinh viên trong tiết học. Giảng viên, ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn phải nắm bắt được tình hình tham gia học tập của sinh viên trong các tiết học mà mình phụ trách. Để hỗ trợ việc quản lý của giảng viên, mỗi lớp học phần giảng viên cử một sinh viên làm lớp trưởng lớp học phần. Lớp trưởng lớp học phần là người hỗ trợ giảng viên môn học trong quản lý sinh viên trên lớp, đồng thời thu nhận các thắc mắc, các đề xuất của sinh viên trong lớp học phần gửi giảng viên đề nghị được giải đáp, hỗ trợ.   

 

   3. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên

            Một nội dung rất quan trọng trong công tác HSSV là tư vấn, hỗ trợ cho sinh về học tập, rèn luyện, sinh hoạt, tìm kiếm việc làm khi ra trường, …  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trong những năm qua đã rất quan tâm đến nội dung công tác này. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện có những giai đoạn chưa thật hiệu quả. Trong những năm gần đây, với chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường với sự tham mưu của các đơn vị chức năng đã có nhiều cải tiến đột phá trong công tác này. Trước đây việc tư vấn và trợ giúp về các mặt cho sinh viên chủ yếu do bộ phận tư vấn của phòng công tác HSSV thực hiện, các bộ phận khác ít tham gia và không hiệu quả, vì vậy nhiều thắc mắc, đề đạt của sinh viên rất chậm được xem xét giải quyết, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của sinh viên. Nhận thấy được thực trạng đó, lãnh đạo nhà trường đã triển khai đổi mới công tác tư vấn cho sinh viên. Từ việc chỉ là bộ phận tư vấn, nhà trường thành lập trung tâm tư vấn sinh viên trực thuộc phòng CTHSSV có văn phòng tiếp sinh viên gần với khu nội trú của sinh viên. Trước đây việc tư vấn chỉ triển khai ở cấp trường, nay nhà trường chỉ các các khoa thành lập bộ phận tư vấn nằm trong văn phòng khoa do một cán bộ trong Ban của nhiệm khoa phụ trách công tác HSSV trực tiếp chỉ đạo. Ngoài Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên, nhà trường đã thành lập thêm Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội và Trung tâm tư vấn tiếng Anh trực thuộc khoa Quốc tế để hỗ trợ các nhu cầu của sinh viên về đào tạo các kỹ năng mềm, và phương pháp học tập tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra từ năm 2015. Bên cạnh đó, nhà trường giao trách nhiệm cho các giảng viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước tiên về việc tư vấn học tập. Để cho giảng viên chủ nhiệm làm tốt công tác tư vấn về học tập (cố vấn học tập), nhà trường thực hiện hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn cung cấp cho các giảng viên chủ nhiệm và tổ chức tập huấn để giảng viên chủ nhiệm nắm chắc được nội dung công việc cố vấn học tập. Với việc sắp xếp lại tổ chức và phân cấp công việc cho các bộ phận: Giảng viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm tư vấn cho sinh viên về việc lựa chọn và đăng ký các học phần học tập, trả lời mọi thắc mắc, đề nghị của sinh viên theo các văn bản quy định và văn bản hướng dẫn thực hiện; khoa giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên theo thẩm quyền của khoa; trung tư vấn sinh viên nhà trường tiếp nhận các thắc mắc kiến nghị thuộc thẩm quyền nhà trường, thực hiện trả lời sinh viên hoặc chuyển các bộ phận chức năng liên quan nghiên cứu để trả lời sinh viên, trung tâm tiếp nhận lại những ý kiến giải đáp từ các đơn vị chức năng để trao đổi, tư vấn cho sinh viên. Ngoài ra, nhà trường cung cấp cho mỗi sinh viên một địa chỉ email với tên miền của nhà trường, công khai địa chỉ email các các bộ lãnh đạo trường và các bộ phận, khi thật cần thiết, hoặc khẩn cấp, sinh viên có thể gửi thắc mắc, kiến nghị của họ qua thư điện tử và được các thầy, cô giải đáp hoặc chỉ dẫn đến bộ phận cần thiết một cách nhanh nhất.

 

Nhờ đổi mới cơ cấu tổ chức, phân cấp, phân công trách nhiệm một cách hợp lý nên công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên đạt được kết quả tốt. Không còn các thắc mắc, kiến nghị chậm được giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong học tập, rèn luyện   

            Nhà trường đã và đang thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hàng năm phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động để tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội cho HSSV. Tổ chức và hỗ trợ để duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của HSSV: Câu lạc bộ ROBOCON, Câu lạc bộ sáng tạo sản phẩm, Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật... Phối hợp thường xuyên với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, những người từng học tập và công tác tại trường để tổ chức hiệu quả việc tiếp nhận, trao tặng học bổng tài trợ và các hình thức hỗ trợ khác cho HSSV.

Tổ chức hiệu quả, đúng quy định các hoạt động dịch vụ đối với HSSV trong nhà trường như: nhà ăn tập thể, căng tin, trông giữ xe, dịch vụ văn hoá, thể thao4. Phân cấp trong công tác quản lý sinh viên

Công tác HSSV là nhiệm vụ của tất cả các đơn vị, CBVC trong nhà trường.  Phân cấp quản lý trong Công tác HSSV nhằm giúp cho các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công tránh chồng chéo công việc và nâng cao hiệu quả công tác; thúc đẩy đổi mới, chuẩn hóa nội dung, phương pháp triển khai công tác HSSV trong nhà trường; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, năng động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác quản lý sinh viên.

 Nhà trường đã và đang triển khai thực hiện tốt việc phân cấp công tác HSSV từ Ban Giám hiệu, các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, bộ môn trực thuộc trường, các đơn vị và các đoàn thể trong trường trên các nội dung và mảng công việc liên quan đến công tác sinh viên về: quản lý hồ sơ, tổ chức, quản lý, tư vấn các hoạt động của sinh viên, thực hiện mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình, phối hợp giữa các đơn vị và chế độ báo cáo. Nhờ vậy hiệu quả của Công tác HSSV trong trường từng bước được nâng cao.

5. Công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được nhà trường luôn coi trọng và thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình học tập tại trường của sinh viên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và  nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Nội dung đánh giá và thang điểm được nhà trường cụ thể hóa trong văn bản quy định của trường.

Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Trong bảng điểm cuối khóa của sinh viên, ngoài kết quả học tập các học phần trong chương trình đào tạo đều có điểm rèn luyện từng học kỳ và tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa học. Kết quả xếp hạng điểm rèn luyện trong 3 năm học gần đây cho thấy ý thức rèn luyện của sinh viên nhà trường có những kết quả tích cực.

Năm học 2011-2012 có 1,22 %   loại xuất sắc; 8,8 % loại tốt;  47,65 % loại khá;

38,14 % loại Trung bình khá, 1,74 %  loại TB,  2,27 %  loại yếu kém

Năm học 2012-2013 có  1,64 %  loại xuất sắc;  1,0 % loại tốt;  42,93 % loại khá;

29,06  % loại Trung bình khá,  7,15%  loại TB,   9,16 %  loại yếu kém           

Năm học 2013-2014 có 4,05 % loại xuất sắc; 16,7 % loại tốt;   54,17 % loại khá;

14,93 % loại Trung bình khá,  3,59%  loại TB,   6,63 %  loại yếu kém

6. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và hoạt động phong trào HSSV 

         Đây là nội dung được nhà trường rất coi trọng trong công tác HSSV nhằm tạo ra môi trường giáo dục đào tạo văn hóa, văn minh góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV trong quá trình đào tạo trong nhà trường:

         Nhà trường có kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao  trong HSSV gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, sự kiện lịch sử, truyền thống của nhà trường. Tổ chức và  hỗ  trợ  để duy  trì tốt hoạt  động của các  câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao HSSV. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện phục vụ công đồng và tình nguyện tại chỗ. Hiện nhà trường có 21 Câu lạc bộ, Hàng năm có gần 30 chương trình hoạt động thực hành chính trị xã hội do Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức.

 


          Hàng năm tổ chức tổ chức nhiều cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể thao cấp khoa và cấp nhà trường; thành lập đội tuyển của nhà trường tham gia các cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể thao cấp địa phương, cấp Đại học Thái Nguyên và toàn quốc do cơ quan có thẩm quyền tổ chức và tham gia biểu diễn, giao lưu với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ĐHTN.

        Nhà trường đã chỉ đạo triển khai tốt các chương trình hoạt động xã hội và lao động công ích trong HSSV, động viên và tổ chức cho sinh viên toàn trường tham gia vệ sinh và bảo đảm cảnh quan nhà trường Xanh – sạch – đẹp hàng ngày. Sinh viên của trường ở ngoại trú đã tham gia tích cực các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại địa bàn nơi cư trú đồng thời hoàn thành nghĩa vụ lao động công ích đảm bảo vệ sinh toàn bộ khuôn viên nhà trường hàng ngày. Sinh viên ở nội trú tự đảm bảo vệ sinh môi trường tại các phòng ở và khuôn viên khu nội trú. Hàng năm nhà trường đã tổ chức và huy động trên 30.000 công lao động/ năm.

        Nhà trường chú trọng xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho việc sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao thường  xuyên của  HSSV:  hội trường lớn, phòng sinh hoạt chung tại từng nhà Ký Túc xá, sân khấu ngoài trời (Quảng trường Cơ điện), sân vận động, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân cầu lông, tenis. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức phong trào văn hóa thể thao, các hoạt động tình nguyên và các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong HSSV.

 


            Phong trào nghiên cứu khoa học, thi OLIMPIC các môn học trong HSSV luôn được chú trọng phát triển. hàng năm có trên 100 đề tài NCKH của sinh viên. Đội tuyển sinh viên của trường hàng năm đều đạt giải cao trong kỳ thi OLIMPIC Cơ học toàn quốc. Nhà trường được đánh giá xếp hạng là một trong 5 trường ĐH Kỹ thuật dẫn đầu trong các kỳ thi OLIMPIC Cơ học toàn quốc.


 


7.Thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV

         Nhà trường luôn đảm bảo nguồn kinh phí và tổ chức xét chọn, trao học bổng khuyến khích học tập cho HSSV theo đúng Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(bình quân hàng năm gần 3 tỷ đồng). Liên hệ và  phối hợp với các tổ chức, Doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài và từ huy động đóng góp của CBVC, LĐ cấp hàng trăm suất học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên nghèo vượt khó học tốt (hàng trăm triệu đồng /năm). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong việc thực hiện học bổng chính sách, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến HSSV theo đúng các quy định của Nhà nước. Tạo điều kiện và có hình thức cụ thể để giúp đỡ HSSV khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

   8. Hệ thống các văn bản pháp quy về công tác HSSV

Trên cơ sở hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ Giáo dục & ĐT, Đại học Thái Nguyên và điều kiện thực tế của trường ; Nhà trường đã ban hành Hệ thống hoàn chỉnh các văn bản về công tác HSSV và kịp thời bổ sung sửa đổi cho phù hợp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác sinh viên.   

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG

VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

STT

Tên văn bản

Loại văn bản

Thời gian phát hành

1

Quy định về công tác Sinh viên trường ĐHKTCN

QĐ số: 159/QĐ-ĐHKTCN

30/10/2013

2

Quy định về công tác Sinh viên nội trú trường ĐHKTCN

QĐ số: 160/QĐ-ĐHKTCN

30/10/2013

3

Quy định về công tác Sinh viên ngoại trú trường ĐHKTCN

QĐ số: 161/QĐ-ĐHKTCN

30/10/2013

4

Quy định về phân cấp quản lý trong công tác HSSV

QĐ số: 120/QĐ-ĐHKTCN

10/9/2013

5

Quy định về đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy trường ĐHKTCN

QĐ số: 159/QĐ-ĐHKTCN

30/10/2013

6

Quy định về chương trình công tác xã hội và Lao động công ích trong SV hệ chính quy  trường ĐHKTCN

QĐ số: 633/QĐ-ĐHKTCN

10/12/2012

7

………………..