danh mc
m s

Ch tiu

S liu             d ton

Ghi ch

 

 

M s
 mc

M s
tiu mc

 

A

 

D ton thu nm 2011

105,493,211

 

 

I

 

D 2010 cha chi  chuyn sang 2011( HP)

2,643,958

 

 

II

 

Tng s thu:

102,849,253

 

 

1

 

Ngn sch nh nc cp

33,809,593

 

 

 

 

Loi 370-371  Nghin cu khoa hc

853,000

 

 

 

 

Loi 490-502  o to i hc

22,889,593

 

 

 

 

Loi 490-502 o to i hc CT tin tin

9,300,000

 

 

 

 

Loi 490-503  o to sau i hc

700,000

 

 

 

 

Chi khng thng xuyn( TTUQ)

67,000

 

 

2

 

Thu ph, l ph

69,039,660

 

 

 

 

Loi 490-706 Hc ph chnh quy

44,700,007

 

 

 

 

- Nghin cu sinh

0

 

 

 

 

- Cao hc

0

 

 

 

 

- i hc

38,987,927

 

 

 

 

- Chng trnh tin tin

0

 

 

 

 

- Lin thng Cao ng ln i hc

5,308,000

 

 

 

 

- H c tuyn

404,080

 

 

 

 

Loi 490-708 Hc ph khng chnh quy

19,201,153

 

 

 

 

- i hc h VLVH

17,128,727

 

 

 

 

- i hc h VLVH hon chnh

2,072,426

 

 

 

 

Loi 490- 707 L ph tuyn sinh h VLVH, LT

50,000

 

 

 

 

Lin kt o to

2,706,500

 

 

 

 

-  Lin kt o to i hc 2+2

206,500

 

 

 

 

- D n o to k thut vin ngnh in REII

2,500,000

 

 

3

 

Thu s nghip khc

2,382,000

 

 

 

 

Loi 490-705 Tin nh sinh vin

2,312,000

 

 

 

 

Loi 490-705 Tin trng xe sinh vin

70,000

 

 

B

 

DỰ TON CHI NĂM 2011                                    II = II.1 + II.2 + II.3 + II.4

107,883,204

 

 

 

 

Nhm 1  Chi thanh ton cho c nhn

37,359,200

 

 

 

 

Tiền lương

16,840,000

 

 

 

 

Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt

12,300,000

 

 

 

 

Lương hợp đồng di hạn

4,540,000

 

 

 

 

Tiền cng lao động TX theo hợp đồng

602,800

 

 

 

 

Phụ cấp lương

12,586,400

 

 

 

 

Học bổng học sinh, sinh vin (Khng kể SV cử tuyển)

1,500,000

 

 

 

 

Tiền thưởng (theo chế độ quy định)

180,000

 

 

 

 

Phc lợi tập thể

200,000

 

 

 

 

Cc khoản đng gp

3,950,000

 

 

 

 

Cc khoản thanh ton khc cho c nhn

1,500,000

 

 

 

 

Nhm 2:  Chi hng ha, dịch vụ, chuyn mn nghiệp vụ

27,922,600

 

 

 

 

Thanh ton dịch vụ cng cộng

3,370,000

 

 

 

 

Thanh ton tiền điện

1,450,000

 

 

 

 

Thanh ton tiền nước

950,000

 

 

 

 

Thanh ton tiền nhin liệu

900,000

 

 

 

 

Thanh ton tiền vệ sinh mi trường

70,000

 

 

 

 

Vật tư văn phng (Khối HCQL)

2,652,900

 

 

 

 

Thng tin, tuyn truyền, lin lạc

280,000

 

 

 

 

Hội nghị

20,000

 

 

 

 

Cng tc ph

950,000

 

 

 

 

Chi ph thu mướn

2,500,000

 

 

 

 

Chi đon ra

1,100,000

 

 

 

 

Chi đon vo

300,000

 

 

 

 

Sửa chữa TX (nhỏ) ti sản, duy tu bảo dưỡng cng trnh

1,488,200

 

 

 

 

Chi ph nghiệp vụ chuyn mn (GD, HT, NC)

15,261,500

 

 

 

 

Nhm 3  Chi khc

4,870,000

 

 

 

 

Chi nộp ngn sch cấp trn (vận dụng)

3,980,000

 

 

 

 

Nộp % học ph cho ĐHTN

1,150,000

 

 

 

 

Tnh trả học ph cho TT GDQP

350,000

 

 

 

 

Trả cho bnB( đơn vị lin kết đo tạo)

2,480,000

 

 

 

 

Chi khc

800,000

 

 

 

 

Chi cho cng tc Đảng (theo quy định của Đảng)

60,000

 

 

 

 

Chi bầu cử Quốc hội, HĐND (theo nhiệm kỳ)

30,000

 

 

 

 

Nộp thuế theo quy định hiện hnh (khng kể thuế TNCN)

0

 

 

 

 

Chnh lệch thu chi   II.4 = I-(II.1+II.2+II.3)

37,731,404

 

 

 

 

Trả thu nhập tăng thm cho người LĐ (Theo Nghị định 43)

14,500,000

 

 

 

 

Trch lập cc quỹ (theo NĐ 43/CP ngy 25/4/2006)

22,572,904

 

 

 

 

- Quỹ pht triển hoạt động sự nghiệp

15,354,704

 

 

 

 

- Quỹ khen thưởng, quỹ phc lợi

7,218,200

 

 

 

 

- Quỹ dự phng ổn định

0

 

 

C

 

CHI TIẾT NỘI DUNG THEO MỤC LỤC NS

 

 

 

I

 

Loi 370 khon 371 (Nghin cu khoa hc)

1,000,000

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

1,000,000

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

1,000,000

 

 

 

7017

Chi ph thc hin ti nghin cu khoa hc

1,000,000

 

 

II

 

Loi 490-502 (o to i hc)

18,000,000

 

 

Tiu nhm 0129

Chi thanh ton cho c nhn

15,445,000

 

 

6000

 

Tin lng

12,300,000

 

 

6100

 

Ph cp lng

800,000

 

 

6150

 

Hc bng

1,480,000

 

 

6200

 

Tin thng

15,000

 

 

6250

 

Phc li tp th

50,000

 

 

6300

 

Cc khon ng gp

800,000

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

2,285,000

 

 

6500

 

Thanh ton dch v cng cng

750,000

 

 

6550

 

Vt t vn phng

135,000

 

 

6600

 

Thng tin tuyn truyn lin lc

80,000

 

 

6650

 

Hi ngh

20,000

 

 

6700

 

Cng tc ph

150,000

 

 

6900

 

Sa cha nh ti sn phc v  C/T C/M t KPTX

50,000

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

1,100,000

 

 

Tiu nhm 0132

Cc khon chi khc

270,000

 

 

7700

 

Chi np ngn sch cp trn

20,000

 

 

7750

 

Chi khc

250,000

 

 

III

 

Loi 490-502 (chng trnh tin tin)

9,100,000

 

 

`

Chi thanh ton cho c nhn

235,000

 

 

6100

 

Ph cp lng

200,000

 

 

6150

 

Hc bng

20,000

 

 

6200

 

Tin thng

15,000

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

5,515,000

 

 

6500

 

Thanh ton dch v cng cng

630,000

 

 

6550

 

Vt t vn phng

365,000

 

 

6600

 

Thng tin tuyn truyn lin lc

20,000

 

 

6700

 

Cng tc ph

150,000

 

 

6750

 

Chi thu  mn

2,500,000

 

 

 

6755

Thu chuyn gia v ging vin nc ngoi

2,000,000

 

 

 

6756

Thu chuyn gia v ging vin trong nc

500,000

 

 

6800

 

Chi on ra

400,000

 

 

6850

 

Chi on vo

100,000

 

 

6900

 

Sa cha TX (nh) ti sn, duy tu bo dng cng trnh

250,000

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

1,100,000

 

 

 

7001

Chi mua hng ho, vt t dng cho chuyn mn

300,000

 

 

 

7006

 Sch, ti liu chuyn mn

500,000

 

 

 

7049

 Chi ph khc (Chi BD coi thi, gio trnh)

300,000

 

 

Tiu nhm 0135

Chi u t vo TSC

3,350,000

 

 

9000

 

Mua, u t TS v hnh

 

 

 

9050

 

Mua sm TS dng cho cng tc chuyn mn

3,350,000

 

 

IV

 

Loi 490-503 (o to sau i hc)

710,000

 

 

1

 

Chi thanh ton cho c nhn

210,000

 

 

6100

 

Ph cp lng

210,000

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

500,000

 

 

6550

 

Vt t vn phng

100,000

 

 

6700

 

Cng tc ph

 

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

400,000

 

 

 

7006

Sch, ti liu chuyn mn

100,000

 

 

 

7012

Chi thanh ton hp ng thc hin nghip v chuyn mn

300,000

 

 

V

 

Loi 490-705 (Thu s nghip khc)

2,382,000

 

 

Tiu nhm 0129

Chi thanh ton cho c nhn

979,200

 

 

6050

 

Tin cng lao ng TX theo hp ng

452,800

 

 

6100

 

Ph cp lng

376,400

 

 

6300

 

Cc khon ng gp

150,000

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

714,600

 

 

6550

 

Vt t vn phng

476,400

 

 

6900

 

Sa cha TX (nh) ti sn, duy tu bo dng CT

238,200

 

 

Tiu nhm 0132

Cc khon chi khc

688,200

 

 

7950

 

Chi lp cc qu ca n v  s nghip  c thu

688,200

 

 

 

 

- Quỹ pht triển hoạt động sự nghiệp

600,000

 

 

 

 

- Quỹ khen thưởng, quỹ phc lợi

88,200

 

 

VI

 

Loi 490-706 (Hc ph chnh quy)

47,000,000

 

 

Tiu nhm 0129

Chi thanh ton cho c nhn

15,400,000

 

 

6000

 

Tin lng

2,000,000

 

 

6050

 

Tin cng lao ng TX theo hp ng

150,000

 

 

6100

 

Ph cp lng

9,000,000

 

 

6200

 

Tin thng

150,000

 

 

6250

 

Phc li tp th

100,000

 

 

6300

 

Cc khon ng gp

3,000,000

 

 

6400

 

Cc khon TT khc cho c nhn

1,000,000

 

 

 

6449

Phu cp trch nhim t t trng tr ln

 

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

13,420,000

 

 

6650

 

Thanh ton dch v cng cng

890,000

 

 

6750

 

Vt t vn phng

600,000

 

 

6800

 

TT tuyn truyn lin lc

130,000

 

 

7000

 

Cng tc ph

600,000

 

 

6800

 

Chi on ra

450,000

 

 

6850

 

Chi on vo

100,000

 

 

6900

 

Sa cha TX (nh) ti sn, duy tu bo dng cng trnh

650,000

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

10,000,000

 

 

Tiu nhm 0132

Cc khon chi khc

1,030,000

 

 

7700

 

Np ngn sch cp trn

800,000

 

 

7750

 

Chi khc

200,000

 

 

7850

 

Chi cho cng tc ng

30,000

 

 

Tiu nhm 0135

Chi u t vo ti sn

 

 

 

Tiu nhm 0136

Chi u t xy dng c bn

 

 

 

9300

 

Chi xy dng

 

 

 

Tiu nhm 0132

Cc khon chi khc

17,150,000

 

 

6404

 

Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng( theo N 43)

10,000,000

 

 

7950

 

Chi lp cc qu ca n v  s nghip  c thu

7,150,000

 

 

 

 

- Quỹ pht triển hoạt động sự nghiệp

4,150,000

 

 

 

 

- Quỹ khen thưởng, quỹ phc lợi

3,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

Loi 490-707 ( L ph tuyn sinh VLVH)

50,000

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

50,000

 

 

6550

 

Vt t vn phng

20,000

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

30,000

 

 

VIII

 

Loi 490-708 (Hc ph khng chnh quy)

21,845,111

 

 

Tiu nhm 0129

Chi thanh ton cho c nhn

5,090,000

 

 

6000

 

Tin lng

2,540,000

 

 

6300

 

Ph cp lng

2,000,000

 

 

6200

 

Tin thng

0

 

 

6250

 

Phc li tp th

50,000

 

 

6400

 

Cc khon thanh ton khc cho c nhn

500,000

 

 

 

6449

Ph cp trch nhim t t trng tr ln

500,000

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

2,450,000

 

 

6500

 

Thanh ton dch v cng cng

750,000

 

 

6550

 

Vt t, vn phng

500,000

 

 

6600

 

Thng tin tuyn truyn lin lc

50,000

 

 

6750

 

Chi ph thu mn khc

0

 

 

6800

 

Chi on ra

250,000

 

 

6850

 

Chi on vo

100,000

 

 

6700

 

Cng tc ph

0

 

 

6900

 

Sa cha nh ti sn phc v  cng tc C/M

300,000

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

500,000

 

 

Tiu nhm 0132

Cc khon chi khc

3,570,000

 

 

7700

 

Np NS cp trn

3,160,000

 

 

 

 

Nộp % học ph cho ĐHTN

500,000

 

 

 

 

Tnh trả học ph cho TT GDQP

180,000

 

 

 

 

Trả cho bnB( đơn vị lin kết đo tạo)

2,480,000

 

 

7750

 

Chi khc

350,000

 

 

7850

 

Chi cho cng tc Đảng (theo quy định của Đảng)

30,000

 

 

7900

 

Chi bầu cử Quốc hội, HĐND (theo nhiệm kỳ)

30,000

 

 

II.4

 

Chnh lch thu chi II.4 = I- (II.1+II.2+II.3)

10,735,111

 

 

6404

 

Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng( theo N 43)

4,500,000

 

 

7950

 

Chi lp cc qu ca n v  s nghip  c thu

6,235,111

 

 

 

 

- Quỹ pht triển hoạt động sự nghiệp

2,235,111

 

 

 

 

- Quỹ khen thưởng, quỹ phc lợi

4,000,000

 

 

IX

 

Loi 490-708 (Lin kt o to 2+2 , REII)

2,706,500

 

 

Tiu nhm 0129

Chi thanh ton cho c nhn

458,500

 

 

6400

 

Cc khon thanh ton khc cho c nhn

458,500

 

 

Tiu nhm 0130

Chi v hng ho dch v

1,988,000

 

 

6500

 

Thanh ton dch v cng cng

350,000

 

 

6550

 

Vt t vn phng

456,500

 

 

6700

 

Cng tc ph

50,000

 

 

7000

 

Chi ph nghip v chuyn mn

1,131,500

 

 

Tiu nhm 0132

Cc khon chi khc

260,000

 

 

7950

 

Chi lp cc qu ca n v  s nghip  c thu

260,000

 

 

 

 

- Quỹ pht triển hoạt động sự nghiệp

130,000

 

 

 

 

- Quỹ khen thưởng, quỹ phc lợi

130,000